เสวนาวิชาการ เรื่อง “หน้า(น่า)เศร้า #เราจะไม่ทน: บูลลี่ อำนาจนิยมในสังคมไทย”

           การบูลลี่(Bully) หรือ การรังแกกันในสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วโดยที่เราไม่เคยรู้ตัว บางคนอาจเคยเป็นผู้ถูกกระทำ และ หลายคนอาจเคยเป็นผู้กระทำ ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ซึ่งในงานเสวนา ครั้งนี้ จะเป็นการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการบูลลี่กับวัฒนธรรมอำนาจนิยมในสังคมไทย ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการที่จะทำให้การบูลลี่หมดไปจากสังคมไทย โดย วิทยากรทั้ง 6 ท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์การถูกบูลลี่ในเรื่องต่างๆ ซึ่งสาเหตุของการบูลลี่มักจะเกิดขึ้นจากอคติที่มีต่อผู้ที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน อาทิเช่น สีผิว เชื้อชาติ ความพิการ และ ความเป็น LGBT โดยการบูลลี่นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ทั้งการทำร้ายร่างกาย การบูลลี่ด้วยวาจา หรือ แม้แต่   การบูลลี่กันในโลกออนไลน์ที่เรียกว่า Cyber Bullying แต่ในทุกระดับสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำได้ทั้งสิ้น ส่วนมากผุ้ที่เป็นฝ่ายกระทำมักจะเป็นผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่า เช่น รุ่นพี่ หรือ ครู  ซึ่งผู้ที่ถูกกระทำไม่มีต้นทุนมากพอที่จะต่อสู้กับการบูลลี่นั้นๆ ที่ร้ายกว่าคือ เมื่อผู้ถูกกระทำได้พาตนเองไปสู่สถานะทางสังคมที่สูงขึ้น เขา/เธอ กลับผลิตซ้ำการบูลลี่ต่อบุคคลอื่นๆ อีกทำให้วงจรนี้ไม่จบสิ้น และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย จากนั้น วิทยากรทั้ง 6 ท่านได้ร่วมกันเสนอวิธีการในการหยุดปัญหาการบูลลี่กันในสังคมไทยโดยให้ความเห็นร่วมกันว่าสถาบันครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการที่จะหยุดปัญหานี้ โดยการที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ไม่บูลลี่คนอื่นให้เด็กเห็น … Continue reading เสวนาวิชาการ เรื่อง “หน้า(น่า)เศร้า #เราจะไม่ทน: บูลลี่ อำนาจนิยมในสังคมไทย”

การเพิ่มเงินทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2562

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีความมุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว นั้น เนื่องจาก วิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กับนักศึกษา จากเดิมทุนละ 5,000 บาท เพิ่มเป็นทุนละ 10,000 บาท จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร เป็นจำนวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ ประกาศ: ประกาศเพิ่มเงินทุนเรียนดี

PBIC Student Orientation 2020

PBIC Student Orientation 2020 was held on August 3rd, 2020 at Pridi Banomyong International College, Thammasat University. Students of Class 2020 from Chinese Studies, Thai Studies and Indian Studies Programs were introduced to the curriculum, instructions on rules and regulations, and online studying. They also gained valuable knowledge and inspiration from PBIC Alumni. Congratulations once … Continue reading PBIC Student Orientation 2020

PBIC online meeting with Aoyama Gakuin University, Japan.

Pridi Banomyong International College, Thammasat University and the School of Global Studies and Collaboration, Aoyama Gakuin University held a meeting to discuss the upcoming Thai Studies summer program and agreed a plan of action.  The program is expected to be scheduled to run from the middle of August into September 2021.  The program offers GSC … Continue reading PBIC online meeting with Aoyama Gakuin University, Japan.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2555 ข้อ 54 โดยกำหนดให้วิทยาลัยจ่ายเงินทุนเรียนดีแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีความมุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นั้น บัดนี้ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร เป็นจำนวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โปรดตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารแนบ ประกาศทุนมอบแก่นักศึกษา เรียนดี 62 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการส่งเอกสารดังนี้ ***สำคัญมาก*** ผลการเรียนฉบับจริง 1 ชุด โดยให้นักศึกษาติดต่อขอรับที่สำนักทะเบียน ชั้น 4 ตึกเอนกประสงค์1 (ตึกธนาคารกรุงไทย) มธ.ท่าพระจันทร์/ The original of transcript, you have to request from the office of registratar which is located … Continue reading ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบ 2

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบ 2 ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบ 2 แล้ว นั้น บัดนี้ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบ 2 โปรดตรวจสอบจากเอกสารแนบด้านล่าง ประกาศ: ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน COVID รอบ2