สวัสดีเพื่อนๆ
PBIC x MOCA นำเสนอ…’PBIC ON TOUR’
PBIC ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA จัดการทัศนศึกษาบรรยายในด้านศิลปะไทยร่วมสมัยและด้านตำนานของไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ first come, first servedวันและเวลา: 9 ตุลาคม 2563, 10.00 – 14.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA
กำหนดรับสมัคร: วันนี้ – 1 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. จำนวนที่รับสมัคร: 30 คน
ค่าเข้าร่วมโครงการ: 300 บาท (รวมค่าบัตรเข้าชมและอาหารกลางวัน)

Greetings!
PBIC in cooperation with The Museum of Contemporary Art (MOCA) is going to organize the event, ‘PBIC ON TOUR.’
For Thammasat University student who interested in  Thai Contemporary Art and Thai Myths. First come, first served!!
Registration now, only 30 seats available.
Date&time: Friday 9th Oct 2020, 10.00 – 14.30 hrs at The Museum of Contemporary Art (MOCA)
Registration: now – 1st Oct 2020, 20.00 (QR code)
Seat: 30
Fee: 300 THB/Person (Including ticket and lunch)

โครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563

ทุกการตัดสินใจของชีวิตคือการเรียนรู้ !!

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม
‘โครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563’

(การเดินทางไปร่วมโครงการนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19)

ผู้ที่สนใจขอให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ห้อง PBIC 218 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน เวลา 16.00 น. เท่านั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารด้านล่างได้เลย!!

รายละเอียด:รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563
ใบสมัคร:ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563

 

International Relations Division Thammasat University

Announcement for enrollment students to join

‘Asia-Europe Exchange Program Academic Year 2020’

Those who interested are requested to submit the application form to the Student Affairs Department, PBIC Room 218.
From today – 28 September at 4 PM only.

Annoucement:รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563
Application form:ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563

เสวนาวิชาการ เรื่อง “หน้า(น่า)เศร้า #เราจะไม่ทน: บูลลี่ อำนาจนิยมในสังคมไทย”

           การบูลลี่(Bully) หรือ การรังแกกันในสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วโดยที่เราไม่เคยรู้ตัว บางคนอาจเคยเป็นผู้ถูกกระทำ และ หลายคนอาจเคยเป็นผู้กระทำ ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ซึ่งในงานเสวนา ครั้งนี้ จะเป็นการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการบูลลี่กับวัฒนธรรมอำนาจนิยมในสังคมไทย ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการที่จะทำให้การบูลลี่หมดไปจากสังคมไทย

โดย วิทยากรทั้ง 6 ท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์การถูกบูลลี่ในเรื่องต่างๆ ซึ่งสาเหตุของการบูลลี่มักจะเกิดขึ้นจากอคติที่มีต่อผู้ที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน อาทิเช่น สีผิว เชื้อชาติ ความพิการ และ ความเป็น LGBT โดยการบูลลี่นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ทั้งการทำร้ายร่างกาย การบูลลี่ด้วยวาจา หรือ แม้แต่   การบูลลี่กันในโลกออนไลน์ที่เรียกว่า Cyber Bullying แต่ในทุกระดับสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำได้ทั้งสิ้น ส่วนมากผุ้ที่เป็นฝ่ายกระทำมักจะเป็นผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่า เช่น รุ่นพี่ หรือ ครู  ซึ่งผู้ที่ถูกกระทำไม่มีต้นทุนมากพอที่จะต่อสู้กับการบูลลี่นั้นๆ ที่ร้ายกว่าคือ เมื่อผู้ถูกกระทำได้พาตนเองไปสู่สถานะทางสังคมที่สูงขึ้น เขา/เธอ กลับผลิตซ้ำการบูลลี่ต่อบุคคลอื่นๆ อีกทำให้วงจรนี้ไม่จบสิ้น และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย

จากนั้น วิทยากรทั้ง 6 ท่านได้ร่วมกันเสนอวิธีการในการหยุดปัญหาการบูลลี่กันในสังคมไทยโดยให้ความเห็นร่วมกันว่าสถาบันครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการที่จะหยุดปัญหานี้ โดยการที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ไม่บูลลี่คนอื่นให้เด็กเห็น และคอยให้กำลังใจให้เด็กเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับการบูลลี่ ให้เด็กกล้าที่จะบอกผู้กระทำว่าเขา/เธอ ไม่ยินดีกับสิ่งนั้น และพร้อมยื่นมือเข้าไปหยุดการบูลลี่ที่กำลังเกิดขึ้น ต่อมาคือสถาบันการศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ที่จะต้องมีวิธีการจัดการกับคนที่บูลลี่คนอื่นอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและไม่เป็นผู้ที่กระทำการบูลลี่เสียเอง นอกจากนี้ทางภาครัฐควรมีการคุ้มครองและเยียวยาเหยื่อของการบูลลี่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในการที่จะให้ทั้งหมดที่ว่ามาเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเริ่มที่การเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มที่ตนเองหยุดผลิตซ้ำการบูลลี่ เปลี่ยนทัศนคติของตนเองให้ยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ และนับถือกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ก็จะสามารถทำให้การบูลลี่หมดไปจากสังคมไทยได้

การเพิ่มเงินทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2562

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
มีความมุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว นั้น

เนื่องจาก วิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กับนักศึกษา จากเดิมทุนละ 5,000 บาท เพิ่มเป็นทุนละ 10,000 บาท จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร เป็นจำนวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ

ประกาศ: ประกาศเพิ่มเงินทุนเรียนดี

PBIC Student Orientation 2020

PBIC Student Orientation 2020 was held on August 3rd, 2020 at Pridi Banomyong International College, Thammasat University. Students of Class 2020 from Chinese Studies, Thai Studies and Indian Studies Programs were introduced to the curriculum, instructions on rules and regulations, and online studying. They also gained valuable knowledge and inspiration from PBIC Alumni.
Congratulations once again to the Class of 2020 and all our best wishes for a bright future ahead.

PBIC online meeting with Aoyama Gakuin University, Japan.

Pridi Banomyong International College, Thammasat University and the School of Global Studies and Collaboration, Aoyama Gakuin University held a meeting to discuss the upcoming Thai Studies summer program and agreed a plan of action.  The program is expected to be scheduled to run from the middle of August into September 2021.  The program offers GSC students with the rare opportunity of learning and enjoying Thai culture at a deep level through practical courses and insightful field trips.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2555 ข้อ 54 โดยกำหนดให้วิทยาลัยจ่ายเงินทุนเรียนดีแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีความมุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว
จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร เป็นจำนวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

โปรดตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารแนบ ประกาศทุนมอบแก่นักศึกษา เรียนดี 62

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการส่งเอกสารดังนี้ ***สำคัญมาก***

  1. ผลการเรียนฉบับจริง 1 ชุด โดยให้นักศึกษาติดต่อขอรับที่สำนักทะเบียน ชั้น 4 ตึกเอนกประสงค์1 (ตึกธนาคารกรุงไทย) มธ.ท่าพระจันทร์/ The original of transcript, you have to request from the office of registratar which is located at 4 Floor, anekprasong 1Buld. Thammasat University Tha Phrachan campus.
  2. สำเนาบัตรนักศึกษา/1 copy of the student card.
  3. สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อนักศึกษา จำนวน 1 ชุด ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ/1 copy of your bank account with your name on the account, except Government Housing Bank, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives or other Savings cooperatives.

กำหนดการส่งเอกสารเพื่อรับทุนเรียนดี: ***วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม เวลา 12.00 น. เท่านั้น***

ส่งที่: พี่ก้อง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบ 2

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบ 2 ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบ 2 แล้ว นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบ 2 โปรดตรวจสอบจากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศ: ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน COVID รอบ2