PBIC ON TOUR

โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม PBIC on Tour นำ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Thai Myths โดยมี ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดี, Dr.Thomas Bruce หัวหน้าโครงการไทยศึกษา และ Dr.Paul McBain อาจารย์ผู้สอนโครงการไทยศึกษา ร่วมบรรยาย กิจกรรมPBIC on Tour เป็นอีกพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ขยายพรมแดนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความรักในมนุษย์ชาติ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการเยี่ยมชม ซึ่ง MOCA นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย # ไทยศึกษา รู้ไทย เข้าใจโลก  

On Thursday 9th October 2020, a group of students led by Vice Dean of Student Affairs, Ajarn Chaiyaporn Phayakrut, from Pridi Banomyong International College (PBIC) had attended in the Wai Khru Ceremony 2020 at PUEY Park for the People, Thammasat University (Rangsit Campus). The Wai Kru Ceremony is a traditionally Thai ritual held annually to … Continue reading

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรองประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน นั้น บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา ผลการเลือกตั้ง ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะทำงานกิจการนักศึกษาเสนอรายชื่อคณะทำงานต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี … Continue reading ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ

PBIC รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร) ======================================= รายละเอียดเพิ่มเติม >>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้จัดการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์นั้น บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ผ่านการเลือกตั้งโดยวิธีการรับรอง ได้แก่ นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน จากจำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 306 คน 2. ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจริง 28 คน 3. คะแนนรับรองขั้นต่ำที่ต้องได้รับ 15 คะแนน 4. ผู้ลงคะแนนรับรอง 27 คะแนน 5. ผู้ลงคะแนนไม่รับรอง 1 … Continue reading ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างไม่เป็นทางการ

We are delighted to inform you that Assistant Professor Dr. Lin Yi, PBIC’s Chinese Studies Program, has been successfully awarded TU’s prize money for his publication on “Understanding Post-study migration Plans of International Students through the Lens of Family Business Strategies: Evidence from Thailand-to-China Students” in Journal of Population and Social Studies, Volume 27, Issue … Continue reading

สวัสดีเพื่อนๆ PBIC x MOCA นำเสนอ...'PBIC ON TOUR' PBIC ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA จัดการทัศนศึกษาบรรยายในด้านศิลปะไทยร่วมสมัยและด้านตำนานของไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ first come, first servedวันและเวลา: 9 ตุลาคม 2563, 10.00 - 14.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA กำหนดรับสมัคร: วันนี้ - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. จำนวนที่รับสมัคร: 30 คน ค่าเข้าร่วมโครงการ: 300 บาท (รวมค่าบัตรเข้าชมและอาหารกลางวัน) Greetings! PBIC in cooperation with The Museum of Contemporary Art (MOCA) is … Continue reading

On September 16, 2020, Pridi Banomyong International College (PBIC), Thammasat University was very honoured to have Dr. Pitchayaphant Charnbhumidol, Member of Thammasat University Council and Vice President for International Affairs and Director of Chinese-Thai Institute, Rangsit University (RSU) as a guest and discuss on a multidisciplinary teaching and learning program for future collaboration between Rangsit … Continue reading