ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ยกเลิกกิจกรรม PBIC Capacity Building สำหรับนักศึกษา

เพื่อปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 15 เพื่อลดความหนาแน่นและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรม PBIC Capacity Building สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ในปีการศึกษานี้ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notification on Cancellation of PBIC Capacity Building Pursuant to Thammasat University Notification on Measures and Recommendations on the Prevention and Control of Coronavirus (COVID-19) (No. 15) which aims to reduce congestion and infection risks for … Continue reading ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ยกเลิกกิจกรรม PBIC Capacity Building สำหรับนักศึกษา

List of candidates eligible for the interview examination in B.A. Chinese Studies (International Program) and Thai Studies (International Program) Academic Year 2021 (Inter Portfolio 1 Round)

We are very pleased to announce the names of candidate eligible for the interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program) and Thai Studies (International Program) for the academic year 2021 (RoundL Inter Portfolio 1)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผลปรากฏว่านายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการและเสนอต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น บัดนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการของนักศึกษาเป็นไปโดยความเรียบร้อย อาศัยความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522 ส่วนที่ 6 คณะกรรมการนักศึกษา ข้อที่ 52, 53, 54 และ 55 วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 … Continue reading ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “อุษาคเนย์วันนี้”

    เนื่องในโอกาสที่ศูนย์เอเชียตะวันออกฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาได้จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ"อุษาคเนย์วันนี้" ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ได้รับเกียรติในการร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเสวนาครั้งนี้ด้วย หนังสือ "อุษาคเนย์วันนี้" มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสิ่งพิมพ์ที่จะช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยการเสวนาในครั้งนี้จะเริ่มจากการกล่าวเปิดเล่มโดยท่าน ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ที่ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจต่อส่วนต่างๆในหนังสือเล่มนี้ จากนั้นตัวแทนผู้เขียนทั้งสี่ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช, ผศ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย และ ผศ.ดร.ขัยวัฒน์ มีสันฐาน ก็ได้ขึ้นมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับสภาพในปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะจบงานด้วยคำกล่าวปิดเล่มจาก คุณดำรง ใคร่ครวญ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาวและมาเลเซีย ผู้สนใจสามารถรับชมงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook : CSEAS Thammasat >> https://www.facebook.com/cseas.tu/ (ขอบคุณภาพจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา)

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา PBIC ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเสวนาวิชาการร่วมกับ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการของ PBIC โดยมีแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอันได้แก่ รศ.ดร.นภดล ชาติประเสริฐ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเช่น มติชน ไทยรัฐ the opener ไทยพีบีเอส ฯลฯ ในการมาทำข่าวเผยแพร่งานเสวนาในครั้งนี้ ในส่วนเนื้อหาของงานเสวนาได้กล่าวถึงการเมืองภายในของประเทศเมียนมาในมิติต่างๆ โดยเริ่มที่ผศ.ดร.ดุลยภาค ได้อธิบายถึงลักษณะทางการเมืองของประเทศเมียนมาที่ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา มีลักษณะการปกครองแบบรัฐเสนาธิปัตย์ ทหารมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนกระทั่งในปีค.ศ. 2011 ประเทศเมียนมาได้เริ่มมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็น “รัฐกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเอกรัฐกึ่งสหพันธรัฐ" นั่นคือการปกครองในประเทศเมียนมากำลังเดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยในรูปแบบที่ทหารยังคงสามารถควบคุมได้ โดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการถ่วงดุลอำนาจกับรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง และ ควบคุมสภาแห่งภูมิภาคในรัฐต่างๆ ให้สิ่งต่างๆเป็นไปในรูปแบบที่ทหารต้องการ ซึ่งในจุดนี้รศ.ดร.นภดล ได้ให้ข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญของรัฐบาลทหารเมียนมานั้นมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญของนายพลซูฮาโตแห่งอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก คือเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการรักษาอำนาจของรัฐบาลทหารซึ่งถ้าหากนำเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะพบว่า ประเทศไทยเองก็กำลังเดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย ภายใต้การควบคุมของทหารที่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการควบคุมเช่นเดียวกัน แต่รัฐธรรมนูญก็มิได้เป็นเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวที่ถูกใช้ในการรักษาอำนาจ … Continue reading งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน”

ขอเชิญพบกับ PBIC Academic Talk ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้!

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิใจเสนอ PBIC Academic Talk ครั้งที่ 2: งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน" โดย ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ศ.ดร.นภดล ชาติประเสริฐ ซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง และรูปแบบรัฐในเมียนมา รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและไทย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ฟรี! หรือ รับชมผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/pbic.tu