Announcement Rules and Regulations on Supporting Funds for Participating in Training, Conference, Seminar, and Academic Presentation from the PBIC Research Fund in Fiscal Year 2020.

PBIC has announced the Announcement Rules and Regulations on Supporting Funds for Participating in Training, Conference, Seminar, and Academic Presentation from the PBIC Research Fund in Fiscal Year 2020.
Please find the attached below.

Documents: Announcement_EN  Announcement_TH Form

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง การขออนุมัติเงินสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง การขออนุมัติเงินสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

เพื่อให้การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีความรัดกุมมากขึ้น วิทยาลัยจึงออกประกาศระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการขออนุมัติเงินสนับสนุนเพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป (รายละเอียดโปรดตรวจสอบจากเอกสารแนบ)

ประกาศ: การขออนุมัติเงินสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา