ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ยกเลิกกิจกรรม PBIC Capacity Building สำหรับนักศึกษา

เพื่อปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 15 เพื่อลดความหนาแน่นและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรม PBIC Capacity Building สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ในปีการศึกษานี้ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notification on Cancellation of PBIC Capacity Building Pursuant to Thammasat University Notification on Measures and Recommendations on the Prevention and Control of Coronavirus (COVID-19) (No. 15) which aims to reduce congestion and infection risks for … Continue reading ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ยกเลิกกิจกรรม PBIC Capacity Building สำหรับนักศึกษา

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผลปรากฏว่านายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการและเสนอต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น บัดนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการของนักศึกษาเป็นไปโดยความเรียบร้อย อาศัยความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522 ส่วนที่ 6 คณะกรรมการนักศึกษา ข้อที่ 52, 53, 54 และ 55 วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 … Continue reading ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประกาศงดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยทั้งหมด และหยุดการปฏิบัติงานของวิทยาลัยวันที่ 14 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประกาศงดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยทั้งหมด และหยุดการปฏิบัติงานของวิทยาลัยตั้งเเต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนการเรียนการสอนออนไลน์จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนชดเชย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ในวันพรุ่งนี้ 15 ตุลาคม 2563 ยังคงมีการทำงาน และการจัดการเรียนการสอนตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Urgent Notification on PBIC On-Site Class Cancellation on October 14, 2020, PBIC would like to make an announcement about On-Site class cancellation on October 14, 2020, from 12.00 onwards as well as the … Continue reading วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประกาศงดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยทั้งหมด และหยุดการปฏิบัติงานของวิทยาลัยวันที่ 14 ตุลาคม 2563

PBIC ON TOUR

โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม PBIC on Tour นำ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Thai Myths โดยมี ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดี, Dr.Thomas Bruce หัวหน้าโครงการไทยศึกษา และ Dr.Paul McBain อาจารย์ผู้สอนโครงการไทยศึกษา ร่วมบรรยาย กิจกรรมPBIC on Tour เป็นอีกพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ขยายพรมแดนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความรักในมนุษย์ชาติ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการเยี่ยมชม ซึ่ง MOCA นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย # ไทยศึกษา รู้ไทย เข้าใจโลก  

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรองประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน นั้น บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา ผลการเลือกตั้ง ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะทำงานกิจการนักศึกษาเสนอรายชื่อคณะทำงานต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี … Continue reading ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้จัดการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์นั้น บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ผ่านการเลือกตั้งโดยวิธีการรับรอง ได้แก่ นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน จากจำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 306 คน 2. ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจริง 28 คน 3. คะแนนรับรองขั้นต่ำที่ต้องได้รับ 15 คะแนน 4. ผู้ลงคะแนนรับรอง 27 คะแนน 5. ผู้ลงคะแนนไม่รับรอง 1 … Continue reading ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างไม่เป็นทางการ

รายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรองประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 14 กันยายน 2563 แล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียงรายเดียว เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปโดยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้ใช้วิธีการลงคะแนนรับรอง คณะทำงานกิจการนักศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และได้กำหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการนับคะแนน ดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน  6327648264       หลักสูตรไทยศึกษา วันเวลารับรอง วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่าน Google Form วิธีการนับคะแนน เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียวให้ใช้วิธีลงคะแนนรับรอง/ไม่รับรอง โดยผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิรับรอง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ การลงคะแนนเสียง (1) ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนผ่าน Google … Continue reading รายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรองประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563

ทุกการตัดสินใจของชีวิตคือการเรียนรู้ !! กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม 'โครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563' (การเดินทางไปร่วมโครงการนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19) ผู้ที่สนใจขอให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้อง PBIC 218 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กันยายน เวลา 16.00 น. เท่านั้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารด้านล่างได้เลย!! รายละเอียด:รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563 ใบสมัคร:ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563   International Relations Division Thammasat University Announcement for enrollment students to join 'Asia-Europe Exchange Program Academic Year 2020' Those who interested are requested to submit … Continue reading โครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย ในการผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา ณ ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว !!! รายละเอียด วันเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ตำแหน่งที่มีการรับสมัคร : ประธานคณะกรรมการนักศึกษา (หลังจากได้รับเลือกตั้งให้ดำเนินการสรรหากรรมการมาร่วมปฏิบัติงาน) ระยะเวลาในการรับสมัคร : วันที่ 2 – 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ หรือ ส่งอีเมลมาที่ chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th ใบสมัคร : รับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ดาวโหลด : ใบสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษา … Continue reading ประกาศเรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

การเพิ่มเงินทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2562

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีความมุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว นั้น เนื่องจาก วิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กับนักศึกษา จากเดิมทุนละ 5,000 บาท เพิ่มเป็นทุนละ 10,000 บาท จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร เป็นจำนวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ ประกาศ: ประกาศเพิ่มเงินทุนเรียนดี