เพื่อปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 15
เพื่อลดความหนาแน่นและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ

วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรม PBIC Capacity Building สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ในปีการศึกษานี้

——————————————————————————————————————————————————————————————

Notification on Cancellation of PBIC Capacity Building

Pursuant to Thammasat University Notification on Measures and Recommendations on the Prevention and Control of Coronavirus (COVID-19) (No. 15) which aims to reduce congestion and infection risks for faculty members, staff, and students having to travel for work or various activities,

PBIC hereby announces that PBIC Capacity Building for this academic year, which is planned to organize during February – March 2021, will be canceled.


อ่านประกาศ >>> ประกาศยกเลิก Capacity Building

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *