ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง
รายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรองประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน นั้น

บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563

นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา

ผลการเลือกตั้ง

ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน

จากผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะทำงานกิจการนักศึกษาเสนอรายชื่อคณะทำงานต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

และขอให้คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการส่งมอบงาน เอกสาร งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมคงเหลือ ห้อง วัสดุ-อุปกรณ์ และอื่นๆ ต่อประธานคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *