ตามที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้จัดการเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์นั้น

บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ผ่านการเลือกตั้งโดยวิธีการรับรอง ได้แก่
นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา
ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน จากจำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 306 คน
2. ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจริง 28 คน


3. คะแนนรับรองขั้นต่ำที่ต้องได้รับ 15 คะแนน
4. ผู้ลงคะแนนรับรอง 27 คะแนน
5. ผู้ลงคะแนนไม่รับรอง 1 คน
6. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 0 คน
7. บัตรเสีย 0 ใบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะทำงานกิจการนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *