สวัสดีเพื่อนๆ
PBIC x MOCA นำเสนอ…’PBIC ON TOUR’
PBIC ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA จัดการทัศนศึกษาบรรยายในด้านศิลปะไทยร่วมสมัยและด้านตำนานของไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ first come, first servedวันและเวลา: 9 ตุลาคม 2563, 10.00 – 14.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA
กำหนดรับสมัคร: วันนี้ – 1 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. จำนวนที่รับสมัคร: 30 คน
ค่าเข้าร่วมโครงการ: 300 บาท (รวมค่าบัตรเข้าชมและอาหารกลางวัน)

Greetings!
PBIC in cooperation with The Museum of Contemporary Art (MOCA) is going to organize the event, ‘PBIC ON TOUR.’
For Thammasat University student who interested in  Thai Contemporary Art and Thai Myths. First come, first served!!
Registration now, only 30 seats available.
Date&time: Friday 9th Oct 2020, 10.00 – 14.30 hrs at The Museum of Contemporary Art (MOCA)
Registration: now – 1st Oct 2020, 20.00 (QR code)
Seat: 30
Fee: 300 THB/Person (Including ticket and lunch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *