ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 14 กันยายน 2563 แล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียงรายเดียว เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปโดยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้ใช้วิธีการลงคะแนนรับรอง คณะทำงานกิจการนักศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และได้กำหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

 1. รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563
 2. นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน  6327648264       หลักสูตรไทยศึกษา
 3. วันเวลารับรอง
  วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่าน Google Form
 4. วิธีการนับคะแนน
  เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียวให้ใช้วิธีลงคะแนนรับรอง/ไม่รับรอง โดยผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิรับรอง
 5. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
  เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 6. การลงคะแนนเสียง
  (1) ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนผ่าน Google Form โดยใช้อีเมล @pbic.tu.ac.th โดยวิทยาลัยฯ จะส่งลิ้งค์ลงคะแนนเสียงผ่าน Line Official Account “PBIC Thammasat” ในวันเลือกตั้งเวลา 09.00 น.
  (2) กรอกข้อมูลและลงคะแนน พร้อมทั้งยืนยันตัวตนผ่านการแนบภาพถ่ายบัตรนักศึกษา กรณีที่ไม่มี อนุโลมให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางแทนได้
  (3) หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่แนบสำเนาบัตรตามข้อ (2) เพื่อยืนยันตัวตน หรือเอกสารยืนยันตัวตนไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียโดยทันที และจะไม่ถูกนำมานับคะแนนและไม่สามารถลงคะแนนใหม่ได้อีกในการลงคะแนนรับรองครั้งนี้
  (4) หนึ่งคนมีสิทธิลงคะแนนเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถลงคะแนนซ้ำ หรือแก้ไขได้ กรณีที่มีการลงคะแนนผิด หรือผิดพลาดอื่นใดก็ตาม แล้วลงคะแนนซ้ำจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียโดยทันที และจะไม่ถูกนำมานับคะแนน
  (5) คณะทำงานกิจการนักศึกษาจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงคะแนนต่อสาธารณชนโดยเด็ดขาด หากเพียงแต่เปิดเผยข้อมูลการลงคะแนน หลักสูตร และชั้นปีเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่าน: ประกาศรายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *