การบูลลี่(Bully) หรือ การรังแกกันในสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วโดยที่เราไม่เคยรู้ตัว บางคนอาจเคยเป็นผู้ถูกกระทำ และ หลายคนอาจเคยเป็นผู้กระทำ ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ซึ่งในงานเสวนา ครั้งนี้ จะเป็นการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการบูลลี่กับวัฒนธรรมอำนาจนิยมในสังคมไทย ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการที่จะทำให้การบูลลี่หมดไปจากสังคมไทย

โดย วิทยากรทั้ง 6 ท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์การถูกบูลลี่ในเรื่องต่างๆ ซึ่งสาเหตุของการบูลลี่มักจะเกิดขึ้นจากอคติที่มีต่อผู้ที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน อาทิเช่น สีผิว เชื้อชาติ ความพิการ และ ความเป็น LGBT โดยการบูลลี่นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ทั้งการทำร้ายร่างกาย การบูลลี่ด้วยวาจา หรือ แม้แต่   การบูลลี่กันในโลกออนไลน์ที่เรียกว่า Cyber Bullying แต่ในทุกระดับสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำได้ทั้งสิ้น ส่วนมากผุ้ที่เป็นฝ่ายกระทำมักจะเป็นผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่า เช่น รุ่นพี่ หรือ ครู  ซึ่งผู้ที่ถูกกระทำไม่มีต้นทุนมากพอที่จะต่อสู้กับการบูลลี่นั้นๆ ที่ร้ายกว่าคือ เมื่อผู้ถูกกระทำได้พาตนเองไปสู่สถานะทางสังคมที่สูงขึ้น เขา/เธอ กลับผลิตซ้ำการบูลลี่ต่อบุคคลอื่นๆ อีกทำให้วงจรนี้ไม่จบสิ้น และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย

จากนั้น วิทยากรทั้ง 6 ท่านได้ร่วมกันเสนอวิธีการในการหยุดปัญหาการบูลลี่กันในสังคมไทยโดยให้ความเห็นร่วมกันว่าสถาบันครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการที่จะหยุดปัญหานี้ โดยการที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ไม่บูลลี่คนอื่นให้เด็กเห็น และคอยให้กำลังใจให้เด็กเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับการบูลลี่ ให้เด็กกล้าที่จะบอกผู้กระทำว่าเขา/เธอ ไม่ยินดีกับสิ่งนั้น และพร้อมยื่นมือเข้าไปหยุดการบูลลี่ที่กำลังเกิดขึ้น ต่อมาคือสถาบันการศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ที่จะต้องมีวิธีการจัดการกับคนที่บูลลี่คนอื่นอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและไม่เป็นผู้ที่กระทำการบูลลี่เสียเอง นอกจากนี้ทางภาครัฐควรมีการคุ้มครองและเยียวยาเหยื่อของการบูลลี่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในการที่จะให้ทั้งหมดที่ว่ามาเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเริ่มที่การเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มที่ตนเองหยุดผลิตซ้ำการบูลลี่ เปลี่ยนทัศนคติของตนเองให้ยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ และนับถือกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ก็จะสามารถทำให้การบูลลี่หมดไปจากสังคมไทยได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *