ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 แล้ว นั้น

เนื่องจาก มีผู้สมัครขอรับทุนช่วยเหลือไม่ครบตามจำนวนทุนที่ได้ประกาศไว้ วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
สมควรนำงบประมาณที่เหลือมาจัดสรรเพิ่มให้กับทุนประเภท ข จากเดิมทุนละ 3,000 บาท
เพิ่มเป็น ทุนละ 5,000 บาท ในส่วนของทุนประเภท ก ให้คงเดิมที่ ทุนละ 20,000 บาท

วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 ประเภท ข สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบ

ประกาศ: ประกาศเพิ่มเงินทุนโควิดรอบ 2 ประเภท ข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *