***************สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาเท่านั้น*****************

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ส่วนที่ 1 เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ข้อที่ 1.1 ให้เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท/คน กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ) ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562
-และ 1.2 ให้เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท/คน กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ) ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2562

โดยขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในข้อ 1.1 และ 1.2 ที่สำเร็จการศึกษานั้นแจ้งรายละเอียดบัญชีแก่วิทยาลัย เพื่อรับเงินช่วยเหลือ
(สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบการศึกษานั้น ตามประกาศระบุว่า หากลงทะเบียนเรียนตามข้อ 1.1-1.3 เงินช่วยเหลือจะถูกหักออกจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องชำระในภาคเรียนที่ 1/2563)

วันสุดท้ายในการส่งข้อมูล: วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
ส่งข้อมูลที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZQ2aKDkB4ITBZWaFKQvcoGAFvyPQZtz833vtPKquJMDtcXw/viewform

ประกาศ: ประกาศมธ. เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *