ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผลปรากฏว่านางสาวนันทิพร นาคราช เลขทะเบียน 6027648101 หลักสูตรไทยศึกษา
ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการและเสนอต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือเลขที่ กนศ.016 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เสนอรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการของนักศึกษาเป็นไปโดยความเรียบร้อย อาศัยความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522 ส่วนที่ 6 คณะกรรมการนักศึกษา ข้อที่ 52, 53, 54 และ 55 วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ราย มีรายนามดังนี้

1. นางสาวนันทิพร นาคราช 6027648101 ประธาน
2. นายพงษ์กรณ์ โชคประเสริฐนาม 6027640165 รองประธาน
3. นายสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ 6027640769 เหรัญญิก
4. นายปองณัฐ พานิชกุล 6027645016 เลขานุการ
5. นางสาวธนิศรา พุทธราชา 6027640520 กรรมการฝ่ายวิชาการ
6. นางสาวสมัชชา สุขเจริญ 6027640124 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
7. นางสาวรติ นักฟ้อน 6127648043 กรรมการฝ่ายกิจกรรม

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่
9 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบประกาศได้ที่นี่ >>> ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *