การบรรยายและให้คำแนะนำปรึกษา “การปรับตัว เมื่อต้องใช้ชีวิต ในสถานการณ์ โควิด-19”

โดย อาจารย์ไพศาล แย้มวงษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวสาขาวิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *