ขอความกรุณานักศึกษาทุกท่านตอบ
แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ / PBIC Facilities and Infrastructure Survey
ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ
ขอให้ตอบแบบสำรวจภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.

This survey was conducted to survey the satisfaction and suggestions of PBIC Facilities and Infrastructure.
Deadline: 12.00 hrs., Thursday 9th April 2020.

ขอบคุณครับ รักษาสุขภาพด้วยครับ

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhaDwFreGiYgioTahyhCjfRE7j9F98Aa_KXM1G5vPi5bCKw/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *