2 มกราคม 2020 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Indian Institute of Technology Indore สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีความร่วมมือครอบคลุมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย การทำวิจัย และการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกัน โดยมีผลทันที ในภาคการศึกษานี้ นักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษาจากธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จะไปศึกษาที่ IIT Indore (School of Humanities and Social Sciences) เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

ทีมของวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปเยือนเข้าพบท่านอธิการบดีของ IIT Indore รวมทั้ง ชมสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ห้องเรียน health center, international office, และ hall of residence ที่ให้เห็นความก้าวหน้า ทันสมัย ในความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินเดีย

IIT indore ถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัย เมื่อค.ศ. 2019 โดย THE อยู่ในช่วงอันดับ 251-300 ของโลก (อันดับที่ 50 ในเอเชีย และ อันดับ 2 ของอินเดีย) และได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีนาเรนทรา โมดี ให้เป็นศูนย์ของการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ในอินเดียอีกด้วย

การลงนามข้อตกลงทางวิชาการครั้งนี้ จึงเป็นการขยายโอกาสให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรอินเดียศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สะท้อนว่า หลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน

หลักสูตรอินเดียศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วรวม 26 คน แต่ละคนทำงานในแวดวงที่เกี่ยวสัมพันธ์กับนานาชาติ เพราะด้วยผลสัมฤทธิ์แห่งการเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บัณฑิตของหลักสูตนี้ จึงเป็นผู้มีทักษะของการทำงานท่ามกลางความหลากหลาย มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และปรับตัวต่อพลวัตรการเปลียนแปลงของสังคมโลกได้เป็นอย่างดี

IIT Indore ยังมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอกอีกถึง 1000 ทุน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย https://www.iiti.ac.in/

โดยนักศึกษารุ่นแรกที่จะเดินทางไปศึกษาที่ IIT Indore ในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *