วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เปิดรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(เริ่มศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เริ่มเรียนวันที่ 13 มกราคม 2563)

** รับสมัครวันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562

1. คุณสมบัติทั่วไป

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ภายในปีการศึกษา 2561 ทั้งในและต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้วิทยาลัยพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้ข้างต้น

2) ไม่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา

4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา

5) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1) มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ประเภทต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร (ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจำชาติ
ไม่ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ)

(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ  

(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ

(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน

(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

2) กรณีผู้สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 4 ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม: ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่นี่

สมัครได้ที่: https://forms.gle/G64xLMhwXG8b7oVs8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-3736 หรือที่ https://www.facebook.com/pbic.tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *