ตามที่หน่วยบัญชารักษาการดินแดง กำหนดรับสมัครและรายงานตัวเพื่อฝึกวิชาการทหารให้แก่นักศึกษา มธ. ประจำปรการศึกษา 2562 คุณสมบัติเป็นนักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาการฝึก 10 สัปดาห์ โดยกำหนดรายงานตัว ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 นั้น เพื่อให้การรับสมัครและยื่นหลักฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มธ. จึงกำหนดขั้นตอนการรับรับสมัคร ดังเอกสารแนบ

>>รายละเอัยดเพิ่มเติมการรับสมัคร<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *