ประกาศ!! เฉพาะนักศึกษารหัส 59 (ชั้นปี 4)
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 สำหรับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในระบบ reg.tu.ac.th
สามารถจดทะเบียนรายวิชาและชำระเงินได้ ดังมีรายวิชาต่อไปนี้
PD350, PD411, PD377 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา), PD445 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา)
ยกเว้น PD410 (ต้องรอการเทียบโอนวิชาจากที่ไปเรียนจีน) และจะสามารถจดทะเบียนเรียนได้ในช่วง เพิ่ม-ถอน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

>>Office of Registra<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *