ประกาศ!! สำหรับนศ.รหัส 58-60 ที่ติด F ในรายวิชา PO333 Politics & Government of PRC

ขอแจ้งว่าวิทยาลัยได้เปิดรายวิชา PO333 ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 นี้ สำหรับนักศึกษาที่ติด F นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยมีตารางเรียนดังนี้
วิชา PO 333 (sec.276401)
เรียนทุกวัน อังคาร/พฤหัส เวลา 15.30-17.00 น. ห้อง PBIC207 โดย Prof.Zhang Xizhen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *