ขอความกรุณานักศึกษาทุกท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ https://forms.gle/8eXWSrf4kumXMuDq5 หรือ QR Code ตามบันทึกที่ส่งมานี้ ภายในวันที่ 9 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. โดยกำหนดขั้นต่ำของผู้ตอบแบบสอบถามไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละหลักสูตรและของแต่ละชั้นปี 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *