เอกสารที่ต้องส่งวิทยาลัยหลังจากการแจ้งจบในระบบแล้ว
1. หลักฐานใบแจ้งจบที่พิมพ์ออกมาจากระบบที่สแกนบัตรประชาชน อัพโหลดเป็น PDF ไฟล์แล้ว
2. แบบฟอร์มคำรับรองจบ
3.ใบกระจายโครงสร้าง
4.Transcript

>แบบฟอร์มคำรับรองจบ<<

>แบบฟอร์มพิมพ์เสนอชื่อ<<

>ตัวอย่างกรอกข้อมูลแจ้งจบ<<

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *