คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังไฟล์ต่อไปนี้

57 ประกาศรับสมัครพนักงานคณะวารสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *