ตามที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ชนิดทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน และประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์บางส่วน (งดเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศลงวันที่ 7 กันยายนนั้น

ในการนี้วิทยาลัยของประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาดังกล่าวตามประกาศที่แนบมานี้ และขอนัดหมายให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

img-X02133757

img-X02133757-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *