EN / CH
1. GENERAL EDUCATION COURSES
1.1 PART 1
TU 100 :
Civic Education
Study of the principles of democracy and government under the rule of law. Students will gain an understanding of the concept of “citizenship” in a democracy and will have opportunities for self-development in becoming a citizen in a democratic society and learn to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ การปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้วิธีการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
+ -
TU 101 :
Thailand, ASEAN and the World
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สำคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้ง โลก มีจิตสำนึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
+ -
TU 102 :
Social Life Skills
Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs, which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกาย การจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
+ -
TU 103 :
Life and Sustainability
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and resource use, consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.
การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
+ -
TU 050 :
English Skills Development (no credits)
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level.
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
+ -
TU 104 :
Critical Thinking, Reading, and Writing
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using effective presentation techniques.
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคำถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสำคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่นำไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียน แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิดและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
+ -
TU 105 :
Communication Skills in English
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various disciplines related to students field of study.
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
+ -
TU 106 :
Creativity and Communication
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal, organisational and social levels
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสำคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม
+ -
1.2 PART 2
TU 113 :
Fundamental of Philosophy and Religions
Philosophical and religious concepts affecting man’s attitudes, morality, and ways of life. This course seeks to stimulate critical thinking through student's analysis of diverse phenomena. This understanding can then be applied in social situations.
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการดำรงชีวิตเพื่อให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
+ -
TU 117 :
Development of the Modern World
The development of world societies from 1500 A.D. to the present, emphasizing linkages between economy, politics, administration, culture, and science and technology as the foundation for a transformation to the modern world.
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่
+ -
TU 124 :
Society and Economy
To provide quidelines for the study and analysis of society and economy. To analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the influence of culture and institutions on the social and economic system.
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการ ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ แล้วนำสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
+ -
AS 125 :
Introduction to ASEAN
An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. It includes the overview of ASEAN countries in social, political, economic, cultural and ideological aspects.
ประวัติของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียน ตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้น ของประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกอาเซียน
+ -
2. SPECIAL SUBJECTS
2.1 COMPULSORY SUBJECTS
2.1.1 THAI LANGUAGE SUBJECTS
THS 110 :
Writing 1
Fundamentals and techniques of written expository and persuasive composition. Analysis of literary, exposition, and persuasive texts.
หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเขียนบรรยายอธิบายให้เหตุผลโน้มน้าวและการวิเคราะห์ข้อเขียนบรรยาย อธิบายและโน้มน้าว
+ -
THS 200 :
Reading 1
Reading techniques, surveying the text, finding the main points and their relation, finding the subsidiary points and their relations, summarizing text.
เทคนิคการอ่าน การอ่านสำรวจ การหาประเด็นสำคัญของเรื่อง การจับประเด็นหลักและประเด็นรองและความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น การสรุปย่อเรื่องที่อ่าน
+ -
THS 201 :
Reading Academic Texts 1
Academic text reading techniques, surveying the text structure, recognizing the author’s purpose, differentiating between facts and author’s opinions, questioning the author’s assumptions and unsupported claims, evaluating the author’s evidences.
เทคนิคการอ่านตำราวิชาการ สำรวจโครงสร้างของเรื่อง ค้นหาจุดมุ่งหมายของผู้เขียน แยกแยะระหว่างข้อมูลและความเห็นของผู้เขียน วิจารณ์และประเมินความเห็นและหลักฐานของผู้เขียน
+ -
THS 211 :
Academic Writing
Thesis statement, transitions and relatedness between introduction, evidential supports and conclusion, uses of information, evidences, deduction, and evaluation.
การเขียนประโยคประเด็นสำคัญของเรื่อง การเขียนให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างคำนำ หลักฐานอ้างอิงและคำสรุป การใช้ข้อมูล หลักฐาน การอนุมาน และการประเมินประเด็นต่างๆ ของเรื่อง
+ -
THS 301 :
Critical Academic Reading
Finding the main points of text, analyze the structure, vocabulary, expressions and style of the text. Writing the summary, the main points, the deduction, and the evaluation of the text. Present the analysis.
อ่านจับประเด็นหลักของเรื่องวิชาการ วิเคราะห์ภาษาทั้งการใช้ถ้อยคำ สำนวน โครงสร้างและรูปแบบการเขียน เขียนสรุปประเด็นสำคัญของเรื่อง แสดงความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่อ่าน แสดงการอนุมานเรื่อง เสนอบทวิเคราะห์วิจารณ์ต่อที่ประชุม
+ -
THS 311 :
Research Report Writing 1
Steps in writing research report including draft, rewrite, editing, technical vocabulary, formal style. Abstract or executive summary. Presentation of information and analytical thinking.
ขั้นตอนการเขียนรายงานวิชาการตั้งแต่ การร่าง การแก้ไขปรับปรุง การพิสูจน์อักษร การใช้คำศัพท์เทคนิคเฉพาะวิชาและใช้รูปประโยคที่แสดงความคิดที่ซับซ้อน
+ -
THS 322 :
Oral Research Presentation 1
Oral presentation of research results from written report. The presentation must have thesis statement, introduction, information and details of research results, and conclusion.
เป็นการพูดเสนอเรื่องที่ได้ศึกษาค้นคว้า และเขียนมาแล้ว เรื่องที่เสนอต้องมีประโยคแสดงความคิดหลักของงานที่ต้องพิสูจน์ (thesis statement) เรื่องที่เสนอมีคำนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป
+ -
THS 422 :
Research Report Writing 2
Research report writing, demonstrating steps in researching, including research methods, referencing, proving the thesis statement. The report must have introduction, information, explanation, and the results of the research, and conclusion.
เป็นการประยุกต์ขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัย เขียนรายงานวิจัย 1 เรื่อง เนื้อหาแสดงความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการวิจัย การค้นคว้า การอ้างอิง การพิสูจน์ความคิดหลักของเรื่อง (thesis statement) รายงานต้องมีคำนำ ข้อมูล คำอธิบาย ผลการวิจัย และบทสรุป
+ -
THS 423 :
Oral Research Presentation 2
Oral presentation of research results from rewritten research report after the first presentation.
เป็นการพูดเสนอเรื่องที่ได้ศึกษาค้นคว้า และเขียนมาแล้ว และได้แก้ไขปรับปรุงหลังจากได้รับคำแนะนำจากที่ประชุม
+ -
THS 434 :
Oral Research Critique
Principles of research critique, assessments of research question, hypothesis, literature review, links between sample and research question, research design, research methodology, theoretical framework, data gathering and their analysis, conclusion, and recommendations.
หลักการการวิจารณ์งานวิจัย การประเมินคำถามในการวิจัย สมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างประชาการกับประเด็นการวิจัย การเลือกตัวแปร รูปแบบการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
+ -
THS 436 :
Foreign Influences on Thai
Developments of Chinese, Vietnamese, Khmer, Pali, and English loanwords in Thai from Pre-Sukhotai periods to the present.
คำยืมจากภาษาจีน เวียดนาม เขมร บาลี อังกฤษ ที่เข้าสู่ภาษาไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน ภาษาไทยในบริบทของสังคม
+ -
THS 437 :
Thai in Social Contexts
Sociological aspects of the sounds, vocabulary, expressions, sentence structures, and discourse structures of the Thai language.
เสียง คำศัพท์ สำนวน และรูปประโยคที่แตกต่างกันของภาษาไทยในบริบททางสังคมต่างๆ
+ -
2.1.2 THAI SOCIETY AND CULTURE
THS 241 :
History of Thailand
Historical dimension of Thai politics, economics, socio-cultural contexts, and social developments.
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย พร้อมทั้งการพัฒนาประเทศในยุคต่างๆ
+ -
THS 343 :
Society and Culture of Thailand
Thai society and culture as investigated in diverse aspects, using case studies from various researches by Thai and international academics, emphasizing analytical and critical approaches.
สังคมและวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ จากตัวอย่างงานวิจัยของนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการศึกษาอย่างวิพากษ์วิจารณ์และการวิเคราะห์
+ -
THS 345 :
Ethnic Groups of Thailand
The history, culture, social structures, relationships and cultural integration of ethnic groups in Thailand such as the hill tribes, Muslims, and Chinese in Thailand. Field study included.
ความเป็นมา วัฒนธรรม รูปแบบสังคม ลักษณะความสัมพันธ์และ การผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น ชาวเขา ชาวมุสลิม ชาวจีน เป็นต้น มีการศึกษานอกสถานที่
+ -
THS 351 :
Buddhism in Thailand
An investigation of Buddhist institutions in Thailand such as sects, organizations of Buddhists, practices as well as functions and roles of various Thai religious institutions.
สถาบันพุทธศาสนาในประเทศไทย เช่น นิกาย การรวมกลุ่ม สมาคมของฆราวาสที่นับถือพุทธศาสนา และกิจกรรมทางศาสนา โครงสร้างในสถาบัน ตลอดจนการดำเนินงานและหน้าที่ของสถาบันศาสนาในสังคมไทย
+ -
THS 353 :
Social and Economic Development in Thailand
An exploration of multiple meanings, concepts and practices of social and economic development in Thailand e.g. rural vs. urban development, community-based development, participatory development, and sustainable development, through the gap between rural and urban development, the role of community members and civil organizations and their relations to the government and businesses. Possible emphasis on development that values democracy, diversity, sustainability, and self-governance, drawing from lessons learned from community-based initiatives involving education, community revitalization, public health, or economic issues.
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของไทย ในแง่ความหมาย แนวความคิด และแนวทางที่แตกต่างกัน เช่น การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง การพัฒนาในชนบทกับในเมือง การพัฒนาโดยชุมชน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยศึกษาช่องว่างระหว่างชนบทกับเมือง บทบาทและ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์กรอิสระ กับรัฐบาลและภาคธุรกิจ อาจเน้นรูปแบบการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตย ความหลากหลาย ความยั่งยืน และการปกครองตนเอง โดยศึกษาจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษา การฟื้นฟูชุมชน สาธารณสุขหรือเศรษฐกิจ
+ -
THS 360 :
Social Science Research Method
Basic principles, philosophy, and techniques of social science research, research design, data collection methods – quantitative and qualitative, and evaluation of research results.
หลักการ ความคิดพื้นฐาน และวิธีการ/เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบวิจัย การเก็บข้อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการประเมินผลการวิจัย
+ -
THS 373 :
Thailand in the International Arena
Thailand’s role in international relations in the social, economic, political and military dimensions, foreign policy patterns and determinants, policy implementation, outcome and impact, analysis of foreign policy-making in light of emerging world issues.
บทบาทของประเทศไทยในด้านการระหว่างประเทศในแง่สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร นโยบายระหว่างประเทศ ปัจจัยและแนวทางในการกำหนดและดำเนินการตามนโยบายระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์ และผลกระทบของการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญๆ ในโลก
+ -
THS 374 :
Thai Politics
The patterns and unique characteristics of Thai politics, examining influencing factors, such as, historical, social, and economic development, as well as changes in the political structure. Included is a survey of problems and issues relating to the Thai government and politics.
แบบแผนและเอกลักษณ์ของการเมืองไทย โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้างทางการเมือง รวมทั้งปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐบาลและการเมืองไทย
+ -
2.1.3 INTERNSHIP
THS 491 :
Internship
Internship is build around working eight hours a day for 15 weeks with a government agency, political party, or business company. Students are given assignment and evaluated by the organization. Students must write report reflecting how they goals and objective of their internship are met or missed.
ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐหรือพรรคการเมืองหรือบริษัทธุรกิจข้ามชาติ วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน เป็นเวลา 15 สัปดาห์ หน่วยงานเป็นผู้กำหนดภาระงานให้ และเป็นผู้ประเมินผลการทำงานด้วย นักศึกษาต้องเขียนรายงานว่าได้รับความรู้ในการฝึกงานตามเป้าประสงค์อย่างไร
+ -
2.1.4 INTERNSHIP REPORT
THS 492 :
Internship Report
Description of the organization / business and their mission, what students have learned from their internship. The report must include what they learned that they had not known before and their observations on how the real world works.
รายงานต้องอธิบาย ลักษณะและเป้าหมายขององค์กร/หน่วยงาน รวมถึงสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงาน และต้องรายงานถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ สิ่งที่ได้จากการสังเกตจากการทำงานในโลก/สถานการณ์จริง
+ -
2.2 COMPULSORY ELECTIVES (choose one particular group)
2.2.1 ASEAN STUDIES
THS 271 :
Development of Mainland Southeast Asia Countries
History and development of mainland Southeast Asian countries after World War II.
ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของประเทศภาคพื้นทวีปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
+ -
THS 272 :
Development of Southeast Asia Countries
Historical Background and development of countries in Southeast Asia up to before World War II.
อารยธรรม ประวัติศาสตร์ และการพัฒนาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
+ -
THS 273 :
Development of Maritime Southeast Asia Countries
History and development of maritime Southeast Asian countries after World War II.
ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของประเทศภาคพื้นสมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
+ -
THS 371 :
Multiculturalism in ASEAN
Cultural diversity in ASEAN, political recognition of cultural differences, cultural assimilation, cultural change, and cultural competition.
ความหลากหลายของวัฒนธรรมในอาเซียน การยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมในทางการเมือง การกลายกลืนทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันระหว่างวัฒนธรรม
+ -
THS 381 :
Political-Security Co-operation in ASEAN
Principles of cooperation in ASEAN and its framework in political security cooperation.
กรอบความร่วมมือ หลักการความร่วมมือ และประเด็นความร่วมมือในมิติการเมืองและความมั่นคง
+ -
THS 382 :
Economic Co-operation in ASEAN
Principles of cooperation in ASEAN and its framework in economic cooperation.
กรอบความร่วมมือ หลักการความร่วมมือ และประเด็นความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจ
+ -
THS 383 :
Socio-Cultural Co-operation in ASEAN
Principles of cooperation in social and economic dimensions.
กรอบความร่วมมือ หลักการความร่วมมือ และประเด็นความร่วมมือในมิติสังคมและวัฒนธรรม
+ -
THS 496 :
Seminar on Current Issues in ASEAN
Seminar on Current Issues in ASEAN in social and economic dimensions.
การวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยที่เป็นที่สนใจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
+ -
2.2.2 CHINESE STUDIES
PD 220 :
Chinese Civilization
Chinese civilization in relation to Thai with a focus on the development of civilization in China and responses to Western influences.
สาระสำคัญของอารยธรรมจีน ซึ่งสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย สร้างเสริมความ เข้าใจ วิวัฒนาการของอารยธรรมด้านต่างๆของจีน โลกทัศน์ที่ก่อให้เกิด ผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิด ความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของอิทธิพลตะวันตก
+ -
HS 255 :
History of China
The characteristics of traditional Chinese society, economics and politics, including the period of western influence up to the Communist revolution and the establishment of the People's Republic.
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีนที่เป็นจารีตนิยม อิทธิพลตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงของจีน และการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
+ -
PD 327 :
Chinese Overseas Society
A development of Chinese living abroad, Chinese government policy toward them, and the relationship between overseas Chinese societies, economics and politics and China.
พัฒนาการชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล นโยบายของรัฐบาลจีนต่อชาวจีนโพ้นทะเล และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลต่อประเทศจีน
+ -
PD 328 :
Chinese Wisdom
A review of the history and development of classical Chinese thought and wisdom and its enduring influence on Chinese art, traditions, beliefs, way of life, and contemporary Chinese society and culture.
ประวัติและพัฒนาการของภูมิปัญญาจีนที่ปรากฏเป็นรูปธรรมของความเชื่อ วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณีปฏิบัติ ที่มีอิทธิพลในสังคมจีนปัจจุบัน
+ -
PD 346 :
Chinese Business Etiquette and Culture
Chinese social etiquette and values of various regions: the north, the Central region, the east and the south. The course also covers principles, techniques, and skills in trade negotiation with Chinese entrepreneurs, as well as Chinese business culture.
มารยาททางสังคมและค่านิยมของคนจีนในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมถึงศึกษาหลักการ เทคนิค และ ทักษะการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีน และวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบจีน
+ -
PD 378 :
Chinese Calligraphy and Computer
A Chinese computer program to search for, manage, develop and present information.Also, a review of the theory and art of Chinese calligraphy and practice in using a Chinese paintbrush to write Chinese characters. The course aims to develop the student’s computer skills, calligraphy skills and writing ability.
เทคนิค ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีนเพื่อการสืบค้น จัดระบบและนำเสนอข้อมูล รวมทั้งหลักการ เทคนิคและทักษะการเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน
+ -
PD 465 :
Thai-China Relations
An examination of Thai-Chinese relations from the past to the present, with emphasis on the post World War II period. The factors leading up to the Thai and Chinese government's 1975 decision to establish diplomatic relations, as well as the development of political, economic, social, and military relations between Thailand and China will be discussed.
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ไทย-จีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลไทยและจีนต่อการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ใน ค.ศ. 1975 รวมทั้งพัฒนาการของความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารระหว่างทั้งสองประเทศจนถึงปัจจุบัน
+ -
AN 335 :
Society and Culture in Modern China
The cultural patterns and social structures in China through readings in research, passages and anthropology documents.A focus on organizational arrangements and changes of economic, social and political institutions.
วัฒนธรรมและโครงสร้างสังคมจีน จากรายงานการวิจัย หนังสือ และบทความหรือเอกสารทางมานุษยวิทยา โดยเน้นการจัดระเบียบและ การเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนาและสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงรูปแบบและเนื้อหาของสังคมและวัฒนธรรมในประเทศจีน
+ -
2.2.3 INDIAN STUDIES
IDS 240 :
Indian History 1
History of India from Indus Valley Civilization, the Arayans and the Vedic Age, Magadha Kingdom and the spread of Buddhism, Maurya and Gupta Empires, Post-Gupta Period, important kingdoms and empires in the Deccan and South India, particularly Chola Pallava and Vijayanagar, the coming of Muslims up to the Mughals.
ประวัติศาสตร์อินเดียตั้งแต่อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ ชาวอารยัน และยุคพระเวท อาณาจักรมคธและการแผ่ขยายของศาสนาพุทธ จักรวรรดิเมารยะและคุปตะ สมัยหลังคุปตะ อาณาจักรและจักรวรรดิสำคัญๆในคาบสมุทรเดคคานและอินเดียตอนใต้ โดยเฉพาะโจฬะ ปัลลวะ และวิชัยนคร การเข้ามาของมุสลิมจนกระทั่งถึงราชวงศ์มุคัล
+ -
IDS 241 :
Indian History 2
The arrivals and conquests of the Europeans in India, their relationships with the Mughals, colonialism the expansion of the British power, the Indian Revolt 1857-1858, the British Empire in India, Indian struggles for independence. India after independence up to the present.
การเข้ามาและการพิชิตของชาวยุโรปในอินเดีย ความสัมพันธ์ที่มีต่อราชวงศ์ มุฆัล การล่าอาณานิคม การแผ่ขยายอำนาจของอังกฤษ การปฏิวัติของชาวอินเดีย 1857-1858 จักรวรรดิอังกฤษในอินเดีย การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวอินเดีย อินเดียภายหลังประกาศอิสรภาพจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
+ -
IDS 243 :
Culture and Society of India 1
The Indian culture and society: family and the marriage systems in India, the dowry system, the class and caste system in India, Indian social mobility, and the rural-urban community in India.
ศึกษาวัฒนธรรมอินเดียและโครงสร้างครอบครัวในประเทศอินเดีย ระบบการแต่งงาน ระบบสินสอด ระบบชนชั้นและวรรณะในอินเดีย การเลื่อนฐานะทางสังคมและชุมชนชนบท-เมืองในอินเดีย
+ -
IDS 244 :
Culture and Society of India 2
The Indian major social problems such as poverty, unemployment, crime, and their solutions, social planning, social welfare in India, social legislation, education programs, employment and income generating programs, and various welfare programs for people in difficulties.
ศึกษาปัญหาทางสังคมหลักๆของประเทศอินเดีย เช่น ปัญหาเรื่องความยากจน ปัญหาภาวะการว่างงาน การวางแผนทางสังคม สวัสดิการทางสังคมในอินเดีย การกำหนดกฎหมายในทางสังคม แผนงานทางการศึกษา การจ้างงานและแผนงานพัฒนารายได้ และแผนงานสวัสดิการทางสังคมอื่นๆสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
+ -
IDS 247 :
Mass Media in Indian Society
Mass media systems and industries in India, key concepts and issues in relation to Indian media studies, the role of the mass media in modern India; the social, cultural, economic and political challenges that face mass media in India.
วิเคราะห์ระบบและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในประเทศอินเดีย มโนทัศน์และประเด็นการศึกษาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสื่ออินเดีย บทบาทของสื่อสารมวลชนในสังคมอินเดียสมัยใหม่ ความท้าทายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เผชิญหน้ากับสื่อสารมวลชนในประเทศอินเดีย
+ -
IDS 252 :
Social and Political Geography
The social and political geography of India; the spatial dimension of social elements: population growth, population distribution and density, age and sex structure, occupational structure, educational structure and urbanization, religious, linguistic and ethnic diversity. The geographically strategic position of India, partition of India and its political implications, unity and diversity, and regional imbalance in India: social and political factors.
ภูมิศาสตร์สังคมและการเมืองของประเทศอินเดีย มิติทางด้านพื้นที่ว่าด้วยหน่วยทางสังคมต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตของประชากร การกระจายและความหนาแน่นของประชากร โครงสร้างอายุและเพศ โครงสร้างอาชีพ โครงสร้างการศึกษาและการเติบโตของเมือง ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษาและศาสนา การกำหนดจุดยืนทางด้านกลยุทธ์ของอินเดียในทางภูมิศาสตร์ การแบ่งส่วนพื้นที่ของอินเดียและนัยยะทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง ความเป็นหนึ่งเดียวและความหลากหลาย และความไม่สมดุลว่าด้วยพื้นที่ดินแดนของอินเดียซึ่งเป็นปัจจัยทางสังคมและการเมือง
+ -
IDS 260 :
Politics and Government of India
The political processes and the actual functioning of the political system based on secularism, the political structure both constitutional and administrative. The major contradictions of the Indian political process along with an assessment of its relative success and failures in comparison with other developing countries, especially the countries in South Asia.
ศึกษากระบวนการทางการเมืองและการทำงานตามความเป็นจริงของระบบการเมืองอินเดียที่ตั้งบนหลักการที่แยกการเมืองจากศาสนา ศึกษาโครงสร้างทางการเมืองทั้งที่เป็นโครงสร้างรัฐธรรมนูญและโครงสร้างเชิงบริหาร วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลต่อข้อขัดแย้งหลักๆ ของกระบวนการทางการเมือง พร้อมกับประเมินความสำเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการทางการเมืองอินเดียในลักษณะเชิงเปรียบเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ด้วยกัน
+ -
IDS 275 :
Indian Art
The ancient Indian art from the time of the Mauryas, Sungas, Kushanas, Satavahanas, Guptas and the Medievals to the time of the Mughals, including architectures, sculptures and paintings. The introduction of Buddhist and Hindu iconography.
ศึกษาศิลปะอินเดียโบราณตั้งแต่สมัยเมารยะ ศุงคะ กุษาณะ สาตวาหนะ คุปตะ ยุคกลางมาจนถึงยุคมุคัลที่เป็น งานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรม และงานจิตรกรรม ประติมานวิทยาในศิลปะอินเดีย
+ -
IDS 278 :
Indian Literature 1
The Vedas, the Mahabharata, the Ramayana, Manavadharmashastra, Kalidasa’s works, poems of Medieval saints, Shilappadigaram, the Jatakas and ancient tales which include Panchatantra, Hitopadesha and Kathasaritsagara.
ศึกษาคัมภีร์พระเวท มหากาพย์ มหาภารตะ และรามายณะ มานวธรรมศาสตร์ งานของกาลิทาส บทกวีของนักบุญในยุคกลาง วรรณกรรมอินเดียใต้เช่น ชิลัปปะดิกะรัม นิทานชาดกและเรื่องเรื่องเล่าโบราณต่างๆ เช่น ปัญจะตันตระ หิโตปเทศ กถาสริตสาคร
+ -
IDS 330 :
Indian Diaspora
A development of Indians living abroad, Indian government policy toward them; the economic, social, and political relationships between India and its overseas community.
ศึกษาวิถีชีวิตชาวอินเดียพลัดถิ่นที่ต้องอยู่อาศัยในระบบสังคมอื่นๆ และนโยบายของรัฐบาลอินเดียหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นที่ส่งผลกระทบต่อชาวอินเดียพลัดถิ่น
+ -
IDS 331 :
Indian Philosophy
Indian philosophy from the Vedas, the Upanishads, the Bhagavadgita, Manavadhramashastra, and the doctrines of Buddhism, to the present, the basic works of Hinduism and Buddhism, the views on the ultimate nature of reality, the self, suffering, freedom, ignorance enlightenment and moksha.
ศึกษาปรัชญาอินเดียตั้งแต่คัมภีร์พระเวท คัมภีร์อุปนิษัท ภควัทคีตา และคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ คำสอนของพุทธศาสนา ปรัชญา 6 ระบบ ถึงปัจจุบัน งานเขียนสำคัญๆ ของศาสนาฮินดูและพุทธ แง่คิดมุมมองว่าด้วยธรรมชาติขั้นพื้นฐานของความเป็นจริง ตัวตน ความทุกข์ ความเขลา การรู้แจ้งและโมกษะ
+ -
IDS 344 :
Religions in India
The great religions of the world - Hinduism , Islam, Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity, Judaism and Zoroastrianism which are found within geographical confines of India; the great diversity of the religious beliefs and practices which affect the lives of Indian people in a vital way.
ศึกษาศาสนาสำคัญๆ ของโลกในประเทศอินเดียเช่น ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม พุทธศาสนา ศาสนาเชน ศาสนาสิกข์ คริสต์ศาสนา ศาสนายูดาห์และศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศึกษาความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนกิจต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของชาวอินเดีย
+ -
2.3 ELECTIVE
THS 263 :
Music Appreciation
An introduction to the basic elements of music, the art of music, stylistic characteristics and a brief overview of the history of Western and ASEAN classical music ,folk music, and period of music. Students will develop their capacity to understand and appreciate music.
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรี ศิลปะแห่งดนตรี ลักษณะสไตล์ ประวัติและพัฒนาการของดนตรีตะวันตกและอาเซียน ทั้งดนตรีคลาสสิก ดนตรีพื้นเมือง ยุคสมัยของดนตรี และ ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการเข้าใจ และ ความซาบซึ้งดนตรี
+ -
THS 277 :
Media and Entertainment in ASEAN
A survey of the roles of mass media in ASEAN societies, national policies on media, control and the relationship between the media and the government, as well as other institutions. Emphasis on the media’s rights and responsibilities to the society.
สำรวจบทบาทของสื่อมวลชนในสังคมอาเซียน นโยบายสื่อระดับชาติ การควบคุม และความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับรัฐบาลและสถาบันอื่นๆ เน้นประเด็น สิทธิ ความรับผิดชอบต่อสังคม
+ -
THS 283 :
Thai Dance
The principles and fundamental theories of Thai Dance, as well as demonstrations of standard Thai Dance for further learning.
หลักการและทฤษฎีของนาฏศิลป์ไทย และการสาธิตการรำไทยแบบมาตรฐานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
+ -
THS 284 :
Thai Cuisine
The philosophy and origin of Thai cuisine as well as its basic techniques and ingredients. Different ways to blend and balance the varied flavors to create a stimulating array of unique tastes. Demonstrations included.
ปรัชญาและต้นกำเนิดของอาหารไทย วิธีการและขั้นตอนเบื้องต้นของการทำอาหารไทย เครื่องปรุงต่างๆ รวมทั้งการปรุงหรือผสมผสานรสชาติต่างๆ ที่หลากหลาย ทำให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการสาธิตการทำอาหารประกอบการเรียนการสอน
+ -
THS 293 :
Thai Massage
Basic knowledge in human anatomy and physiology necessary for Thai massage for health, its history, benefits and limitations, and steps, postures and the etiquette of Thai massage for health. Demonstrations included.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ประวัติความเป็นมา คุณค่าของการนวดไทย ผลของการนวดไทยต่อสุขภาพ ข้อห้ามและข้อจำกัดในการนวด ขั้นตอนและท่าต่างๆ ของการนวดทั่วไป มารยาทในการนวดไทย มีการสาธิตการนวด
+ -
THS 346 :
History of the Thai Language and its Speakers
The Tai language family and its speakers, the relationship between the Thai language and its speakers to other Tai languages and their speakers in China, Vietnam, Laos, Myanmar, India and Cambodia, and cultural and linguistic influences on Thai from other languages.
ภาษาตระกูลไท (Tai) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและคนไทยในประเทศไทย กับภาษาไทและคนไทกลุ่มอื่นๆ ในประเทศจีน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ อินเดีย และกัมพูชา อิทธิพลภายนอกจากกลุ่มชนอื่นๆ และคำยืมจากภาษาจีน บาลี เวียดนาม เขมร และอังกฤษ ที่ทำให้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจนถึงลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
+ -
THS 352 :
Islam in Thailand
An introduction to Islam in Thailand and the historical and contemporary features of Islam in Thailand. An investigation of the ways in which Thai Muslims live and practice their religiosity in a Buddhist majority country such as Thailand.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในประเทศไทย จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ บริบทร่วมสมัย รวมทั้งการใช้ชีวิต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ซึ่งมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
+ -
THS 361 :
Modern Thai History
An interdisciplinary exploration of modern Thai history in the social and political aspects, from the Bangkok period (1782 A.D.) to the modern nation-state of the present time. Emphasis on the modern era when the kingdom confronted western colonization, and its reactions from within, as well as a series of nationwide reforms, and the processes of change and persistence of the nation-state up to the present.
ประวัติศาสตร์ไทยจากมุมมองเชิงสหวิทยาการ และในแง่สังคมและการเมือง เริ่มจากประวัติศาสตร์อาณาจักรไทย จากสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325) จนถึงปัจจุบัน เน้นยุคสมัยใหม่ที่มีการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่ง ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ รวมทั้งการปฏิรูปประเทศ อีกทั้งศึกษากระบวนการการเปลี่ยนแปลง และการคงไว้ซึ่งรัฐชาติมาจนถึงปัจจุบัน
+ -
THS 363 :
Contemporary Thai Literature (in translation)
Thai literature since World War II. Emphasis on close reading of selected texts in relation to their social, political and cultural contexts.
วรรณกรรมไทยตั้งแต่สงครามโลกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เน้นการอ่านวรรณกรรมที่เลือกมาส่วนหนึ่งอย่างละเอียด และพิจารณาบริบททางสังคม การเมืองและวัฒนธรรมของงานเขียนแต่ละชิ้น
+ -
THS 384 :
Art and Architecture of Thailand
The characteristics and development of art and architecture in Thailand from Sukhothai Period to the present and the influences of other civilizations on Thai art and architecture.
ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และอิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ ต่อศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย.
+ -
THS 393 :
Thai Traditional Medicine
History and development of Thai traditional medicine, theoretical concept, types of treatments with herb, massage, herbal sauna, and other curative application's Thai traditional medicine and health care, and its integration into the country’s healthcare system.
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการแพทย์แผนไทย แนวคิดทฤษฎีการแพทย์แผนไทย รูปแบบการให้การรักษาด้วยสมุนไพร การนวดไทย การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การดูแลสุขภาพ และการประยุกต์การแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข
+ -
THS 400 :
Seminar on Thai Studies
Seminar on Current Issues in Thai Studies.
สัมมนาในหัวข้อร่วมสมัยของไทยศึกษา
+ -
3. FREE ELECTIVES
Students choose subjects taught by other international programs at Thammasat University.