กำหนดแจ้งขอจบการศึกษาภาค สอง ปีการศึกษา 2561

เอกสารที่ต้องส่งวิทยาลัยหลังจากการแจ้งจบในระบบแล้ว
1. หลักฐานใบแจ้งจบที่พิมพ์ออกมาจากระบบที่สแกนบัตรประชาชน อัพโหลดเป็น PDF ไฟล์แล้ว
2. แบบฟอร์มคำรับรองจบ
3.ใบกระจายโครงสร้าง
4.Transcript

>แบบฟอร์มคำรับรองจบ<<

>แบบฟอร์มพิมพ์เสนอชื่อ<<

>ตัวอย่างกรอกข้อมูลแจ้งจบ<<

 

Course Offerings for Thai Studies Program (PBIC student only)

For enrolling in course offering for Thai studies, students are required to follow the instructions below:

  1. Fill out the google form of the requested course for registration on 07/01/2019 at 09:00-18:00 hrs.
  2. Successful registered candidates will be announced on 09/01/2019 at PBIC website.

  3. Students must pay for the tuition fees of 6,000 baht per 1 course with 3 credits in cashier cheque. The cheque made payable to “Pridi Banomyong International College”. Furthermore, “Account Payee” also be written on the check. Please note that all bank service charges incurred will be borne by the payee.
  4. Endorse your name, family name, ID number, and the requested course the back of the cheque.
  5. Hand the cheque directly over to the accounting staffs at PBIC office by 14/01/2019 at 09:00-16:00 hrs.

Remarks:

  1. Students must deliberately check study date & time with the major courses. In case of date & time overlapping both study and examination, the requested courses for Thai studies will be cancelled automatically.
  2. If students did not hand the cheque for the tuition by the time indicated above, all the registered course will be cancelled automatically.
  3. Students don’t need to register the required course via REG TU website.
  4. It is noted that the course allocation is on a first-come-first-serve basis as electronically recorded by form submission.

Enlarge Image Click

recruitment: General research funding from Thammasat University research fund for the fiscal year 2019

recruitment: General research funding from Thammasat University research fund for the fiscal year 2019

For more information please see as attachments
1. Publication of academic works fund
2. Academic presentations fund
3. Translation academic articles fund
4. Outstanding research fund
5. Scholarship proposal fund

Invitation to join the 13th Thailand-India Seminar (The 13th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Thailand-India’s Unexplored Opportunities)

Invitation to join the 13th Thailand-India Seminar (The 13th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Thailand-India’s Unexplored Opportunities) Objectives to reveal and exchange knowledge Social science research Between Thailand and India On social and community development issues.
The seminar will be held between 15 – 19 February 2019 at A-Star Phulare Hotel, Chiang Rai Province. Register online to attend the seminar by January 11, 2019

Please Contact:
NRCT – ICSSR Cooperation Officer
International Research Promotion Section
Division of International Affairs
National Research Council of Thailand (NRCT)
Tel: +66 (2) 561 2445 ext. 456

For more information click!!

Research proposal recruitment: General research funding from Pridi Banomyong International College research fund for the fiscal year 2019.

Research proposal recruitment: General research funding from Pridi Banomyong International College research fund for the fiscal year 2019.

Support budget 3 types as follow:

1. Small research grants budget not more than 100,000 Baht (1 grant)
2. Large research grants budget not more than 200,000 Baht (1 grant)
3. Research grants for staff budget not more than 30,000 Baht (1 grant)

For more information please see as attachments. (Click here)

Scholarship of 2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

Office of International Affairs is now recruiting students for scholarship of 2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

The Global Undergraduate Exchange Program (also known as the Global UGRAD Program) provides one semester scholarships to outstanding undergraduate students from around the world for non-degree full-time study combined with community service, professional development, and cultural enrichment.

Application online period starts on November 1, 2018 and closes on January 1, 2019 at 5 a.m.
Application online at http://www.fulbrightthia.org/programs/2019-global-ugrad/
Email : tusef@fulbrightthai.org   Tel.: 02-285-0581-2  (Ms. Supawaree Patravanich)

For more information please see as attachment.  Click!!