Summer Program Shandong

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ Shandong University 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
**สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1**
 
ระยะเวลาเรียน 26 มิถุนายน 2560 – 6 สิงหาคม 2560
 
 
ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกข้อมูล ONLINE กดLink
2.ใบสมัคร กด Download 
3.ใบตอบรับผู้ปกครองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  กดDownload 
4.ข้อตกลงในการเดินทางไปศึกษาภาคฤดูร้อน กดDownload 
5.สำเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 
**ยื่นเอกสารทั้งหมด วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ที่สำนักงานวิทยาลัย**