Summer Program นศ.ปี2

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ ม.Shandong
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Summer Program **สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 **
ระยะเวลาเรียน 26 มิถุนายน 2560 – 6 สิงหาคม 2560
 

ขั้นตอนการสมัคร

1.แบบสอบถามพร้อมกรอกข้อมูลผู้สมัคร ONLINE กดLink

2.ใบสมัคร กด Download
3.ใบตอบรับผู้ปกครองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  กดDownload
4.ข้อตกลงในการเดินทางไปศึกษาภาคฤดูร้อน กดDownload
5.สำเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

 
**ยื่นเอกสารทั้งหมด วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. ที่สำนักงานวิทยาลัย**