อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เอกลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
"จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม" "ความเป็นประชาธิปไตย" "ความเป็นนานาชาติโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและยึดมั่นในความคิดที่ชนทุกชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโลกได้"

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ปีการศึกษา 2558

1. หัวข้อ ขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการ การขอเบิกค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบ

2. หัวข้อ รายละเอียดและขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่วิชาการ เอกสารประกอบ

3. หัวข้อ แนวทางการใช้ E-mail Office 365 เอกสารประกอบ

4. หัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำวิทยาลัยฯ เอกสารประกอบ

ปีการศึกษา 2557
1. โครงการ ปัญหาที่พบเสมอในการทำวิจัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ   เอกสารประกอบ   เอกสารสรุปโครงการ
 
2. โครงการ หลักการทำงานวิจัยเบื้องต้นและการหาหัวข้อวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  
ขนิษฐานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ลิลี่ โกศัยยานนท์  เอกสารสรุปโครงการ
 
3. โครงการ การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์  เอกสารสรุปโครงการ
 
ปีการศึกษา 2556

1. โครงการอบรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพ"  โดย รศ.ศรีสมรัก   เอกสารสรุปโครงการ

2. โครงการอบรม "การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"   โดย รศ.ดร.พิมพันธุ์  เอกสารประกอบ   อกสารสรุปโครงการ

3. โครงการอบรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอ" โดย ศ.ธเนศ  อกสารสรุปโครงการ

4. โครงการอบรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพ" โดย จนท.ประกันคุณภาพ  อกสารสรุปโครงการ

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการที่จะมุ่งไปสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและเป็นภารกิจขององค์กร
2. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถนำผลย้อนกลับมาปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานได้
3. พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอกทุก 5 ปี

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพ

เอกสารลำดับที่ รายการ หมายเหตุ
1.

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินครภาพภายในระดับคณะ (10 ก.พ. 2558) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

 
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  
3. คู่มือปฏิบัติงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2556  
4. คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2555  
5. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย. 2554)  
6. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (สกอ.)  

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

เอกสารลำดับที่ รายการ หมายเหตุ
1. รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2559  
2. รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2558  
3. รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2557  
4. รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2556  
5. รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2555  
6. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2554  

 

แผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติงานประจำปี/  แผนงานต่างๆ

เอกสารลำดับที่ รายการ หมายเหตุ
1. แผนปฏิบัติงาน 3 ปี ตามแผนปฏิบัติงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
2. ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
3. แผนปฏิบัติงาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
4.

แผนการดำเนินงาน วิทยาลัยนานาชาตีปรีดี พนมยงค์ ประจำปีงบประมาณ 2559

 
5. แผนการดำเนินงาน วิทยาลัยนานาชาตีปรีดี พนมยงค์ ประจำปีงบประมาณ 2558  
6. แผนกลยุทธ์/แผนการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ "จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม" ปีการศึกษา 2556  
7. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
8. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2556  
9. แผนปฏิบัติงาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีงบประมาณ 2556  
10. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2555  
11. แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีงบประมาณ 2555  
12. รายงานผลการปฏิบัติงาน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2555  
13. แผน กลยุทธ์วิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของวิทยาลัย เรื่อง "เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ"  
14. แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2555-2559)  

 

รายงานประจำปี/ เอกสารเผยแพร่อื่นๆ

เอกสารลำดับที่ รายการ หมายเหตุ
1. รายงานประจำปี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2558  
2. รายงานประจำปี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2557  
3. รายงานประจำปี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2556  
4. รายงานประจำปี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2555  
5. รายงานประจำปี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2554  
6. รายงานการปฏิบัติงานครบวาระ 3 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
7. รายงานการปฏิบัติงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ครบ 3 ปี (13 มิ.ย. 54 - 12 มิ.ย. 57)  
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2555  

 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

เอกสารลำดับที่ รายการ ผู้วิจัย หมายเหตุ
1. รายงานผลการศึกษาคำพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2554 รศ. ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ source
2. รายงานการวิจัย การสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดย ร.ศ. ดร. นิยม รัฐอมฤต และคณะผู้วิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร  ร.ศ. ดร. นิยม รัฐอมฤต และคณะ source
3. โครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย โดย ศ. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และคณะ source

 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เอกสารลำดับที่ รายการ ผู้วิจัย หมายเหตุ
1. สำรวจปรัชญาการเมืองการปกครองจีน

ร.ศ. ดร. นิยม รัฐอมฤต และคณะ

source
2.

Ancient links between Thai and Vietnam Evidence from cognates, Sukhothai inscriptions, and traditional calendrical terms for animals

รศ. ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ source
3. คนสุโขทัยยุคบุกเบิกมาจากลุ่มแม่น้ำแดงในเวียดนาม : หลักฐานจากภาษาในปฏิทินโบราณและจารึกสุโขทัย โดย รศ. ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ตีพิมพ์ในวารสารไทยคดีศึกษา ปืที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2554) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555  รศ. ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ source
 

 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

เอกสารลำดับที่ รายการ ผู้วิจัย หมายเหตุ
1. เขตแดน พรมแดน และมรดกวัฒนธรรมข้ามพรมแดน จากอียูถึงประสาทพระวิหารและอาเซียน

อ. ดร.มรกต ไมยเออร์

source
2.

แผ่นดินพ่อที่รักพักผ่อนให้สบาย รัฐชาติ ดินแดน จินตนาการและความขัดแย้งเยอรมี-ฝรั่งเศสกรณีอัลซาส-ลอร์เรน

อ. ดร.มรกต ไมยเออร์ source
3.

Political Policies of the OIC on Iran–Iraq Conflict

อ. ดร.บัณฑิต อารอมัน source
4.

ศึกษาประวัติศาสตร์ใหม่: สยามกับปาตานีในระบบบรรณาการถึงการปกครองแบบพิเศษ (จบ) โดย ศ. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2555 

ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ source
5.

แลหลังกบฏปฏิวัติรัฐประหารในการเมืองสยามไทย โดย ศ. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ตีพิมพ์ในวารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 33 ฉบับวันที่ 8 มิ.ย. 55 

ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ source
 
6.

Merchant Capital in Tokugawa Japan โดย ศ. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ตีพิมพ์ใน Thammasat Review Vol. 14 (2010-2011) เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 

ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ source

 

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ปีการศึกษา 2558

1. หัวข้อ ขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการ การขอเบิกค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบ

2. หัวข้อ รายละเอียดและขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่วิชาการ เอกสารประกอบ

3. หัวข้อ แนวทางการใช้ E-mail Office 365 เอกสารประกอบ

4. หัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำวิทยาลัยฯ เอกสารประกอบ

ปีการศึกษา 2557
1. โครงการ ปัญหาที่พบเสมอในการทำวิจัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ   เอกสารประกอบ   เอกสารสรุปโครงการ
 
2. โครงการ หลักการทำงานวิจัยเบื้องต้นและการหาหัวข้อวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  
ขนิษฐานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ลิลี่ โกศัยยานนท์  เอกสารสรุปโครงการ
 
3. โครงการ การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์  เอกสารสรุปโครงการ
 
ปีการศึกษา 2556

1. โครงการอบรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพ"  โดย รศ.ศรีสมรัก   เอกสารสรุปโครงการ

2. โครงการอบรม "การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"   โดย รศ.ดร.พิมพันธุ์  เอกสารประกอบ   อกสารสรุปโครงการ

3. โครงการอบรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอ" โดย ศ.ธเนศ  อกสารสรุปโครงการ

4. โครงการอบรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพ" โดย จนท.ประกันคุณภาพ  อกสารสรุปโครงการ

ปีการศึกษา 2555

1. โครงการอบรม "การพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ"   เอกสารประกอบ

2. โครงการอบรม "ประชุม KM อาจารย์ประจำ"    เอกสารประกอบ

3. โครงการอบรม "โครงการอบรม เรื่อง "เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา"  เอกสารประกอบ1     เอกสารประกอบ2

ปีการศึกษา 2554

1. การใช้งานโปรแกรม Moodle เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   เอกสารประกอบ

2. การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์    เอกสารประกอบ

3. การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  เอกสารประกอบ   

4. การทำวิจัยในชั้นเรียน   เอกสารประกอบ

5. การจัดทำปฏิทินการศึกษาและการจัดทำตารางสอน   เอกสารประกอบ

6. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน   เอกสารประกอบ

7. การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการใช้จ่ายเงินสดย่อย   เอกสารประกอบ

8. ระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ   เอกสารประกอบ

 

รายงานประจำปี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2557