Jobs

ประกาศรับสมัคร
วันที่ประกาศ รายการ จำนวนที่รับ
14 พฤศจิกายน 2559 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนDownload ใบสมัคร 1
14 พฤศจิกายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรไทยศึกษา / Download ใบสมัคร 1
12 ตุลาคม 2559  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ / Download ใบสมัคร 5
30 กันยายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ / Download ใบสมัคร 1
10 กันยายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ / Download ใบสมัคร 1
10 กันยายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ / Download ใบสมัคร 2
22 มิถุนายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคลากร / Download ใบสมัค 1
14 มิถุนายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ / Download ใบสมัค 4

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ประกาศ รายการ หมายเหตุ
8 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  
1 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  
17 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร   
6 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร (รอบที่ 2)  
6 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร (รอบที่ 1)  
29 กรกฏาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์
 
30 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคลากร  
     

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ รายการ หมายเหตุ
21 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  
21 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเป็ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร (รอบที่ 2)  
5 ตุลาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเป็ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร (รอบที่ 1)  
25 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนเพื่อคัดเลือกเป็ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร (รอบที่ 1)  
5 กรกฏาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคลากร