Jobs

ประกาศรับสมัคร
วันที่ประกาศ รายการ จำนวนที่รับ
5 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ  
26 มิถุนายน 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการDownload ใบสมัคร คลิ๊ก  
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1  
27 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 2  
6 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1 5
30 มีนาคม 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ / Download ใบสมัคร คลิ๊ก 6
9 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายวิชาการ 7
6 มีนาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ 4
23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ  
15 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนันสนุนวิชาการ  
9 กุมภาพันธ์ 2561 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายวิชาการ  / Download ใบสมัคร คลิ๊ก  

29 มกราคม 2561

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)  สายสนับสนุนวิชาการ  / Download ใบสมัคร คลิ๊ก  
24 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายวิชาการ Download ใบสมัคร คลิ๊ก 8
10 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการDownload ใบสมัคร คลิ๊ก 9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ประกาศ รายการ หมายเหตุ
5 มกราคม 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ  
13 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ  
9 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ  
16 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (สอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ (วุฒิปริญญาเอก)  
10 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบสัมภาษณ์ (สอบสอน)  
6 พฤศจิกายน 2560 ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ  
6 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (สอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ  
6 ตุลาคม 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สอบสอน) เพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)สายวิชาการ  
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ รายการ หมายเหตุ
19 มิถุนายน 2561 ประกาศผลการรายงานตัวบุคคล สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ / ประการผลการายงานตัวบุคคล สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เเละการตลาด  
7 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ  
30 มีนาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน สายวิชาการ  
29 ธันวาคม 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  
29 ธันวาคม 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ   
20 พฤศจิกายน 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ  
10 พฤศจิกายน 2560 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)สายสนับสนุนวิชาการ  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ