Application for Thai & Indian Studies Program 2017 (2nd Round)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยการคัดเลือกตรง 
สาขาวิชาอินเดียศึกษาและไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง  

INDIAN & THAI STUDIES : APPLICATION CALENDAR
- สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

Indian Studies International Program
รายละเอียดสาขาวิชาอินเดียศึกษา (Detail) l ใบสมัครสาขาวิชาอินเดียศึกษา (App.Form)
- สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
Thai Studies International Program

รายละเอียดสาขาวิชาไทยศึกษา (Detail) l ใบสมัครสาขาวิชาไทยศึกษา (App.Form)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิถุนายน 2560 
Application now open until 16 June 2017