(7/4/60) หลักสูตรระยะสั้น SWU Summer International Program (SSIP) 2017 ณ Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์