(7/4/60) หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 2 สัปดาห์