(7/4/60) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญีปุ่่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2