(7/2/60) โครงการอบรมเรื่อง "การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์"