(7/2/60) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา