(5/5/60) ประกาศราับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2017 Summer Business Program at Ritsumiken ณ ประเทศญี่ปุ่น