(27/4/60) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Global Hanma 2017 ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี