(26/5/60) ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25560