(24/5/60) ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น