(24/2/60) ทุนระยะสั้นโครงการ After You Program (Summer 2017) ณ Ajou University สาธารณรัฐเกาหลี