(2/3/60) ทุนระยะสั้นโครงการ CAU's International Summer Program ณ Chung - Ang University สาธารณรัฐเกาหลี