(18/12/60) โครงการระยะสั้น Science Po 2018 Summer School's University Program ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส