(18/08/60) สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560