แจ้งเรื่องการชำ​ระเงินเรียนปรับพื้นฐานประจำปี 2560

สำหรับผู้ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชา Intensive Chinese 1-3, Intensive English 1-2 และ Academic English

โปรดดูเอกสารแนบ

1.ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมรายชื่
2.ตารางเรียน

สำหรับผู้ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชา Intensive Chinese 1-3 และ Academic English

โปรดดูเอกสารแนบ

1.ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมรายชื่
2.ตารางเรียน

สำหรับผู้ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชา Intensive English 1-2 และ Academic English

โปรดดูเอกสารแนบ

1.ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมรายชื่
2.ตารางเรียน

สำหรับผู้ที่เรียน Academic English

โปรดดูเอกสารแนบ

1.ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมรายชื่
2.ตารางเรียน