อัตราค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2559


วิทยาลัยจึงประกาศอัตราค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าสมัครเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอื่นๆ
ที่ทางมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเรียกเก็บมาเป็นสกุลเงินหยวน
ให้นักศึกษา ชำระเงินโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เมื่อเดินทางไปถึงประเทศจีน

ส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมเทียบโอนหน่วยกิต ค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าประกัน อุบัติเหตุ และค่าอื่นๆ
ที่ทางวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท ให้ชำระกับทางวิทยาลัย

1. ใบแจ้งการชำระเงิน Peking University 23,500 บาท

2. ใบแจ้งการชำระเงิน Fudan University 18,500 บาท


ระยะเวลาการชำระเงิน
ชำระเงินระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2559
และยื่นหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงที่สำนักงานวิทยาลัยระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2559