รายละเอียดการขอแจ้งจบประจำปีการศึกษา 2/2560

รายละเอียดการแจ้งจบ

เมื่อนักศึกษาแจ้งจบในระบบแล้ว ให้นักศึกษานำเอกสารแจ้งจบที่พิมพ์จากระบบและเอกสารดังต่อไปนี้

1.คำร้องขอแจ้งจบ

2.ใบกระจายโครงสร้างรายวิชา

3.ผลการศึกษาที่พิมพ์จากในระบบreg.tu.ac.th

นำเอกสารทั้ง 4 ฉบับมาส่งที่วิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561