รับสมัครส่งผลงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา ครั้งที่ 1