รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา